واحد طراحی و مهندسی

طراحی و نقشه کشی با نرم افزارهای:
(x- steel (Tekla structures
Inventor
Solid work
Catia
AutoCAD
Cad Steel
تهیه مدارک فنی مربوط به پروژه ها:
کنترل نقشه ها و تهیه Shop Drawing جهت ساخت
محاسبه (BOM (Bill Of Material
تعیین پروسه ساخت قطعات (تکنولوژی ساخت)
شناخت کامل کلیه فولاد و استخراج متریال های مختلف و کنترل آنالیزهای مواد
تهیه (WPS Welding Procedure Specification)
تهیه (P.Q.R Procedure Qualification Records)
کار با استاندارد های زیر:
National Iranian Building Codes ) N.I.B.C)
Code 10 Steel Structures
Code 11 Prefabricated Constructions
American Welding Society )AWS)
AWS D1-1 Structural Welding Code- Steel, 1992
American Society of Mechanical Engineers)ASME)
ASME Section V.
تهیه نقشه های AS Built و ارائه به کارفرما
محاسبه و ارائه اطلاعات مورد نیاز به واحد بازرگانی
کنترل پروژه توسط نرم افزار MS- Project

Call Now Button
Enamad Logo
Enamad Logo

لینک های پر بازدید